Batxillerat

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

A més de l’opció de cursar el batxillerat de forma presencial, aquests estudis es poden fer a distància, per via telemàtica o a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquestes opcions permeten tenir més flexibilitat i adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals de cada alumne.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

–  Graduat en educació secundària obligatòria (ESO).batx

–  Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

  1. Arts:

–  Via d’arts plàstiques, imatge i disseny.

–  Via d’arts escèniques, música i dansa.

  1. Humanitats i ciències socials.
  2. Ciències i tecnologia.

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es realitzin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat), les matèries optatives i el treball de recerca.

Tot els alumnes cursen les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals com a mínim cinc han de ser de la modalitat escollida, a més de realitzar el treball de recerca. L’horari s’ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o optatives.

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon.

 

QUE VOLS FER ARA?

PAU

CFGS