PAU

pau

Les PAU són una sèrie d’exàmens que han de passar els estudiants que volen anar a la universitat un cop acabat l’ensenyament secundari. Tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i descentralitzada, els estudiants s’examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d’un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1h i 30 min a cada examen.

Es poden examinar de les PAU:

  1. L’alumnat que acaba el segon de batxillerat a Catalunya l’any de les proves o que l’ha cursat amb anterioritat.
  2. L’alumnat que ha finalitzat el batxillerat a l’estranger, homologat al segon de batxillerat espanyol.
  3. L’alumnat dels sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxiller espanyol, d’estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals Espanya no hagi subscrit acords internacionals. Aquests estudiants podran presentar-se a fer la prova d’accés a la universitat a través de la UNED o de qualsevol universitat pública catalana.
  4. L’alumnat que vulgui superar la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’accés als graus en educació infantil i primària.
  5. L’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior. Els estudiants procedents de CFGS que optin, voluntàriament, per fer la fase específica de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), s’examinaran d’un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat.
  6. Els estudiants amb el títol de Batxillerat LOGSE o amb el Curs d’Orientació Universitària (COU), realitzat després del curs 1974/75, que vulguin examinar-se de les PAU, hauran d’adaptar-se a les PAU del batxillerat LOE. Aquests estudiants podran examinar-se tant de la fase general de la prova com de la fase específica.

La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases:

  1. Fase general obligatòria, que consta de cinc exercicis, dividits en: llengua catalana i literatura; llengua castellana i literatura; llengua estrangera; història o història de la filosofia; i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.
  2. Fase específica de caràcter voluntari: cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat si obté una nota igual o superior a cinc com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general.

 

Nota informativa:

La LOMCE preveu la supressió de les PAU i la instauració de revalides.

Durant el curs 2016/2017 està previst un model transitori amb PAU (que comptarà) i revàlida (que no comptarà).

Durant el curs 2017/2018 només existiria la revàlida.

TOTS els grups polítics del Congrés dels Diputats excepte el PP s’han compromès a derogar imminentment la LOMCE, fet que restauraria les PAU. Hi haurà eleccions generals a la tardor de 2015.

 

LINKS

Notes de Tall

Taula de Ponderacions

Calendari de proves 2016

Exercicis per practicar per les PAU

- Més info de les PAU

QUE VOLS FER ARA?

Universitat