PTT – PFI – FPB

Pla de Transició al Treball – Programa de Formació i Inserció (antic PQPI)PTT-PFI-FPB

A partir del curs 2014-2015 ja no s’ofereixen noves places d’accés als PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial), ja que la LOMCE substitueix aquests programes pels de Formació Professional Bàsica. A Catalunya, durant el curs 2014-2015, encara no s’han aplicat els programes de FP Bàsica i es realitzen els Programes de Formació i Inserció.

Els Programes de Formació i Inserció van dirigits a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els PFI s’estructuren en dos mòduls:

–              Mòdul de formació professional, per assolir les competències professionals, amb pràctiques en empreses incloses.

–              Mòduls de formació general, per tal d’adquirir les competències instrumentals bàsiques.

Al finalitzar el programa s’obté un certificat on hi consta el perfil professional del programa, el grau d’aprofitament assolit per l’alumne i la relació d’unitats de competència assolides.

 

Formació Professional Bàsica

La LOMCE ha establert els cicles de formació professional bàsica, que han de començar a impartir-se els pròxims cursos i substitueixen els PQPI.

Els cicles de formació professional bàsica tenen una duració de dos anys i estan destinats a persones que no han finalitzat la ESO i que volen continuar amb els seus estudis basant-se en algun camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació gratuïta, i  garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, on es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Per accedir a aquests cicles s’ha de tenir un mínim de 15 anys, complerts o complir-los durant l’any en curs, i no superar el 17 anys. S’hi accedeix per recomanació de l’equip docent de la ESO, amb el consentiment dels tutors legals i, generalment, s’ha d’haver cursat 3r d’ESO per poder accedir-hi.

La superació d’un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de tècnic o tècnica professional bàsic, que permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà, i també l’obtenció del graduat d’ESO si es realitza la prova final d’avaluació de la ESO.

 

LINKS

Llistat de cursos PTT-PFI